М.Максут. Перевод и расшифровка документов из Уфы продолжаются. На этой странице будут указаны  "Браки, рождения,смерти, разводы" за 1870г.  

38 нче бит

Родившиеся в 1870г.

Хадича

 

Мартнын 3 нче яумендэ

Атасы Сулейман Ниматулла углы

 анасы Зульбалхан Ильяс (???) кызы

 

Мостафа

Мартнын 15 нче яумендэ

Атасы Ризван Осман углы

анасы Хабибжамаль Надим (или Надир) кызы

Билял

Июньнен 3 нче яумендэ

Атасы (исеме танылмый) Эмин углы

 анасыСэлимэ АбдельВахид кызы

Жамаледдин

Июньнен 4 нче яумендэ

Атасы Шэрэфеддин Ильяс углы

 анасы Жэмилэ …булат (исеме танылмый) кызы

Хабибжамаль

Июльнен 10 нчы яумендэ

Атасы Шэмседдин Жэмлихан углы

анасы Фатима Минлебай кызы

 

Бикхужа

Июльнен 20 нче яумендэ

Атасы Ихсан Жадихан углы

 анасы Камилэ Али кызы

Юсуф

Ноябрьнен 10 яумендэ

Атасы Ишнияз Ихсан (Хасян) углы

 анасы Амаль… (исеме танылмый) АбдельМэжид кызы

АбедльЖаббар

------«------

Атасы Хайреддин Дэулэтбай углы

анасы Нэфи… (исеме танылмый) Абу Бэкер кызы

Имам Ильяс мулла Ишмухаммэд углы

41 нче бит

Родившиеся в 1870г.

Кыз Бадиальжамаль

Гыйнварьнен 16 нда

Атасы игенче Токтар Минлебай углы

анасы Эминэ Сейфулла кызы  

Ир Абдеррахим

Гыйнварьнен 19 нда

Атасы игенче Хосяин Ихсан углы

 анасы Шэмсенниса Абдельмэжид кызы

Кыз Бибикарибэ

Февральнен 9 нда

Атасы игенче Хабибулла Шэрифкул углы

анасы (исеме танылмый)

Ир Арифулла

Февральнен 12 ндэ

Атасы игенче Мэулуд Батырбай углы

анасы Мэфтухажан Абдельвэли кызы

Кыз Гайнибэ

Февральнен 13 ндэ

Атасы игенче Халилулла Ибрахим углы

 анасы Биби Халисэ Сейфеддин кызы

Ир АбдельАллям

Мартнын 9 нда

Атасы игенче Ахсян Биккул

анасы Наслихан Эхтэм кызы

Кыз Биби Анбар

Апрельнен эввэлендэ

Атасы игенче Нуреддин АбдельМаннаф углы

анасы АйнельХаят Ходжатулла кызы

Кыз Бэби Фэридэ

Апрельнен 4 ндэ

Атасы игенче Дикъянус Дэулэтбай углы

анасы Мэхбубэ (исеме танылмый) кызы

Ир Якуб

Апрельнен 5 ндэ

Атасы игенче АбуБэкер Тимербулат углы

 анасы Мэргубэ Хосэин кызы

Ир Азизбай

Апрельнен 14 ндэ

Атасы игенче Имадеддин АбдерРашид углы

 анасы (исеме танылмый) Динмухаммэд кызы

Ир Хайрулла

Апрельнен 15 ндэ

Атасы игенче МухаммэдЮсуф Динмухаммэд углы

анасы Гольсаидэ Абделькэрим кызы

Кыз Биби Фэридэ

Майнын эввэлендэ

Атасы (исеме танылмый) Тимеркул углы

 анасы Зулейха Юнус кызы

Ир Токтар

Июльнен 21 ндэ

Атасы игенсе Абдухан Эхтэм углы

анасы Баба Сажидэ Абдельжэлил кызы

Ир Сэубэн

Августнын эввлендэ

Атасы игенче Фэхреддин Хасян углы

 анасы Биби Мэрьям Сейфеддин кызы

Кыз Махбубжамаль

Августнын икесендэ

Атасы игенче Сэубэн Бухормэт углы

анасы ШэмсиКамэр Абу Бэкер кызы

Кыз Баба Азизэ

Сентябрьнен 19 нда

Атасы указный мулла Хамид АбдельМэжид углы

анасы Гель…. (исеме танылмый)

 

Кыз Бадиальжамаль

Сентябрьнен 29 нда

Атасы игенче Дэулэтбай Эмин углы

анасы Зульхамидэ Минлебай кызы

 

42 нче бит

Кыз Биби Хайрибэ

Октябрьнен 4 ндэ

Атасы Токтар Хамид углы

анасы Назлубикэ Хасян кызы

 

Кыз Биби Арифэ

Октябрьнен 14 ндэ

Атасы игенче МухаммэдЮсуф Абделькэрим углы

анасы (исеме танылмый) Эмин кызы

Кыз Бэдрижамаль

Ноябрьнен эввлендэ

Атасы игенче Мухаммэд Сабир Усман углы

анасы Айнежамаль Кэлимулла кызы

 

Ир Бахауддин

Ноябрьнен 29 нда

АбдельАзиз Алтунбай углы анасы

 Бэдрижамаль Абдульхалик кызы

 

Кыз Биби Фэйрузэ

Декабрьнен 1 ндэ

Атасы игенче Абдухан Хамид углы

анасы Зафифэ Эмин кызы

 

39 нчы бит

Никахлар.Имам Ильяс мулла Ишмухаммэд углы

Юнус Заит углынын кызы Фазылэ       Нуреддин (исеме танылмый) никах кылынды

Кыз тарафындан:

1. атасы Юнус Заит

Шэхидлэр: 1. Муса Хамид углы

 2.Биктимер Файзулла углы

Абдер-Рахим Сэлам углынын кызы Самияне      Хабибулла Рахимкул углына никахландырылды

Кыз тарафындан: кыз узе.

кияу тарафындан : 1.кардэше МухаммэдАлим Дикъянус углы

Шэхидлэр:2. Ишнияз Ихсан углы

 3.Нуреддин Рахматулла углы

Абдер-Рахим Сэлам углынын кызы Сэфирэны  Мифтахеддин МухаммэдАлим углына никахландырылды

Кыз тарафындан:кыз узе

кияу тарафындан:

1. атасы МухаммэдАлим Шэрифкул углы

Шэхидлэр: 2.МухаммэдЗакир Мунаввар углы

3. Айнеддин Токтар углы

 

 

40 нчы бит

Умершие в 1870г.

Фэйрузэ (исеме танылмый) кызы

Июньнен 2 нче конендэ

2 яшендэ

Эч авыру захмэте илэ

Эминэ Сафихан кызы

------«-------

40 яшендэ

Баш агыру захмэет илэ

Шэмсенниса Мухаммэд кызы

Сентябрьнен 20 нчы конендэ

 

Эч авыру захмэте илэ

Шэмсикамэр Ризван кызы

------«-------

25 яшендэ

------«-------

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы (1795гр)

Ноябрьнен егерменче яумендэ

75  яшендэ

------«-------

 

Хайрибэ Сэубэн кызы

Ноябрьнен икенче яумендэ

5 яшендэ

------«-------

 

М.Максут.  

 

 

 

Поставлен 19.01.12г.

 М.Максут. Большинство из нижеуказанных лиц найдены по переписи 1850г.

 43 нче бит

Убэйдулла Зобэер углынын кызы БибиФатима никахландырылды игенче Хайреддин Салих (???) углына кыз 20 яшендэ кияу 20 яшендэ

Кыз тарафындан :1.агасы Ихсан Зобэер углы

 кияу тарафындан 1. эткэсе Салих ??? Хамидулла углы

Шэхидлэр:

Мохаммэдшэриф Ихсан углы

Абзан Зобэер углы

Указный муэззин Айнеддин Сейфулла углы кулум куйдум

Мулла Ильяс Мулла Ишмухаммэд углы кулум куйдум

Мулла Хамид АбдельМэжид углы никах хотбэсен укыды

Исмэиль кызы (исеме танылмый) Айнеддин Сейфеддин углына никахландырылды хатын 34 яшендэ кияу 30 яшендэ

Кыз тарафындан узе вэли вэкил булды

кияу тарафындан Хибэтулла Абдельвахид углы вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

МухаммэдЮнус Узбэк углы

Ниязбай Абу Бэкер углы

Указный муэззин Айнеддин Сейфулла углы ф/ф57

Мулла Ильяс Мулла Ишмухаммэд углы кулум куйдум

 

Мулла Хамид АбдельМэжид углы никах хотбэсен укыды

Шахмурза Ризван углынын кызы Бибижан никахландырылды Хайреддин Вэлид углына кыз 21 яшендэ кияу 30 яшендэ

Кыз тарафындан эткэсе Шахмурза Ризван углы вэли вэкил булды кияу тарафындан эткэсе Вэлид (исеме танылмый) вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Нимэтулла Аюп углы

МухаммэдЮнус Али углы

Указный муэззин Айнеддин Сейфулла углы кулум куйдум

Мулла Ильяс Мулла Ишмухаммэд углы кулум куйдум

Мулла Хамид АбдельМэжид углы никах хотбэсен укыды

 

44 нче бит

Ибрахим Ханмирза углынын кызы Бадиальжамаль Княгин уязе Камка авылында Махмуд Байбик углына никахландырылды кыз 21 яшендэ кияу 20 яшендэ

Кыз тарафындан узе вэли вэкил булды кияу тарафындан атасы Байбик (кем углы икэне язылмаган!) вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

АбдельКэрим Шэмседдин углы

Карун Минжэфэр углы

Указный муэззин Айнеддин Сейфулла углы кулум куйдум

Мулла Ильяс Мулла Ишмухаммэд углы

Мулла Хамид АбдельМэжид углы никах хотбэсен укыды

 

45 нче бит Вафат улынмыш кемсэлэр хаккында

 

Ир Самирхан Юсуф углы

Гыйнварьнен 4 ндэ

6 нче айлык

Эч захмэте илэ

Шобиле илендэ дэфен улынды

Кыз Гэухэр Алим кызы

------«------

4 нче айлык

Уз чирлэре илэ

-----«------

АбдельМэжид Араб углы

Февральнен 14 ндэ

6 нчы яшендэ

Йутэл захмэте илэ

-----«------

Сиражеддин Тэминдэр углы

Февральнен 21 ндэ

24 яшендэ

Сызлау захмэте илэ

-----«------

Аляуддин Садреддин углы

Мартнын 12 ндэ

3 нче яшендэ

Астма захмэте илэ

-----«------

Хадисэ (Хадичэ???) Абдеррахим кызы

Апрельнен 5 ндэ

26 яшендэ

(суз танылмый)

-----«------

Махитаб Нимэтулла кызы

Апрельнен 14 ндэ

4 нче яшендэ

Эч захмэте илэ

-----«------

АбдельАллям ХожаАхмэд углы

Апрельнен 22 ндэ

-----«------

-----«------

-----«------

Ир Вэлид Алюк углы

Апрельнен 25 ндэ

82 яшендэ

Кукрэк захмэте илэ

-----«------

Ир Ахсян Ризван углы

Майнын 22 ндэ

65 яшендэ

Эч захмэте илэ

-----«------

БибиФатима АбдельЖэлил кызы

Июньнен 24 ндэ

21 яшендэ

-----«------

-----«------

Дэулэтбай Урмихан углы

Июльнен 19 нда

9 яшендэ

-----«------

-----«------

Кыз Биби Анбэр Бэдреддин кызы

Июльнен 21 ндэ

-----«------

Уз чирлэре илэ

-----«------

Токтар Абдухан углы

Июльнен 22 ндэ

2 нче конлек

Эч захмэте илэ

-----«------

Сэудэ АбдельЖэлил кызы

Июльнен 24 ндэ

55 яшендэ

-----«------

-----«------

Хатун Гелгенэ Муллагол кызы

Декабрьнен 4 ндэ

90 яшендэ

Картлык захмэте илэ

-----«------

Салиха Шэмседдин кызы

Декабрьнен 13 ндэ

46 яшендэ

Эч захмэте илэ

-----«------

 

46 нчы бит

Абу Бэкер Умэр углы

Декабрьнен 13 ндэ

3 яшендэ

Эч захмэте илэ

-----«------

Бу тахрир иделенмеш дэфтэргэ мулла Хамид Абдельмэжид углы кулум куйдум

 

47 нче бит

Вужудэ (доньяга) килгэннэр хаккында

Фэридэ

Гыйнварьнен 2 яумендэ

Эткэсе Хабибулла Нимэтулла углы

анасы Фатхия Салават кызы

ШахАзиз

----«-----

Эткэсе Сэлман Абденнаср углы

энкэсе Назлубикэ (атасынын исеме язылмаган)

Эндэржан

Гыйнварьнен 4 яумендэ

Эткэсе Сэубэн Хайбулла углы

энкэсе Гельнэфес Усман кызы

Аллям

Февральнен 14 нче яумендэ

Эткэсе Юсуф Саид углы

 энкэсе Гольжамаль Разэб кызы

Хайруддин

Февральнен 17 нче яумендэ

Эткэсе Бэйдулла Ахмэт углы

энкэсе Назлубикэ Хамид кызы

АбдельХаннэн

Февральнен 22

Эткэсе Нурмухаммэд АбдерРашид углы

 энкэсе (язылмаган)

Халифэ

Мартнын 16

Эткэсе МухаммэдАлим Эмин углы

энкэсе Камилэ Фэйзулла кызы

ШахАзиз

Мартнын 11

Эткэсе Шейхмурад Абдеррашид углы

энкэсе Мослимэ Яхуд (???) кызы

Камаледдин

Мартнын 21

Эткэсе АбдельВэли Хибэтулла углы

 энкэсе Асьмахан Абделмэнн кызы

Сэлимэ

Мартнын 22

Эткэсе Алибай Кэлимулла углы

энкэсе Мэугус Абу Бэкер кызы

Корбанали

----«-----

Эткэсе АбдельАзиз АбдельХалик углы

энкэсе Мэймунэ Сэид кызы

Хайреддин

Майнын 4

Хамидулла АбдельХалик углы

 энкэсе Аишэ Алюк кызы

Фэйрузэ

Майнын 12

Эткэсе Дэмин Эмин углы

 энкэсе Сэлим АбдельХалик углы

 

48 нче бит

 

 

Фазилэ

Июньнен 4

Эткэсе Хабибулла Мухаммэд углы

энкэсе Аишэ Хабибулла кызы

Мэликэ

----«-----

Эткэсе Убэйдулла Динмухаммэд углы

энкэсе Азизэ (атасынын исеме язылмаган)

Якуб

Июньнен 9

Эткэсе МухаммэдЗакир Калимулла углы

 энкэсе (исеме танылмый, предположительно – Жами Канжафар кызына ошаган)

Салахдин

Июньнен 22

Эткэсе МухаммэдСабир Насыбулла углы

 энкэсе Фатима Ихсан кызы

Мостафа

Августнын 14

Эткэсе Шахи Ахмад углы

энкэсе Зарифэ Манаф кызы

Мостафа

Августнын 16

Эткэсе Сейфеддин Эмин углы

энкэсе Фатима Ильяс кызы

БибиИшраф

Августнын 28

Эткэсе АбдельЖэлил Курамша углы

энкэсе Эсмахан (атасынын исеме язылмаган)

Эмирхан

Октябрьнен 11

Эткэсе Фаезхан Жудихан углы

энкэсе Фатима Малик… (??? танылмый ) кызы

Биби Зарифэ

Октябрьнен 22

Эткэсе Дэулэтбай Дэмин углы энкэсе

Эминэ Юсуф кызы

Юсуф

Ноябрьнен 2

Эткэсе Хайреддин (исеме танылмый)

энэксе Золэйха Мохеддин кызы

Рамазан

Ноябрьнен 2

Эткэсе Нуреддин Тэули углы

энкэсе Сахибжамаль Сэид кызы

Мостафа

Ноябрьнен 24

Эткэсе Тэминдэр Сейфеддин углы

энкэсе Зарифэ Эбу Бэкер кызы

Иззэтулла

Ноябрьнен 29

Эткэсе Ихсан Хасян углы

энкэсе Хабибэ Хасян (или Ихсан) кызы

 

 М.Максут.

 

 

Браки за 1869г.

49 нче бит

Абу Бэкер Сэйдэш углынын кызы Сам… Сибгатулла Якуш углына никахландырылды

Кыз тарафындан: Абу Бэкер Сэйдэш углы.

 кияу тарафындан: эткэсе Якуш Арслан углы

Шэхидлэр:

Хабибулла Дэйлэтбай углы

Мухаммэд Алим Шади углы

 

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Абдеррахим Сэлам углынын кызы Сэфидэне никахландырылды Ильяс МухаммэдАлим углына

Кыз тарафындан: энесе Секам Абдеррахим углы

 кияу тарафындан: эткэсе МухаммэдАлим Шэрифкул углы

Шэхидлэр:

Ишнияз Ихсан углы

Юсуф Сэфид углы

 

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Сагид Баки углынын кызы Хайрибэ Ахмад Хабибулла углынына никахландырылды

Кыз тарафындан: агасы Юсуф Сагид углы

 кияу тарафындан: эткэсе Хабибулла Ишмухаммэд углы

Шэхидлэр:

Нурмухаммэд Абдеррашид углы

АбдельАзиз АбдельХалик углы

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

50 нче бит  

Нурбикэ Абдеррашид Абиль углынын кызы Сэбит Абделькэрим углына никахландырылды

Кыз тарафындан : агасы Нурмухаммэд Абдеррэшид углы

кияу тарафындан: Сэбит Абделькэрим

 Шэхидлэр:

1.Юнус Узбэк углы

2.Хабибулла Ишмухаммэд углы

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Судияр Ризван углынын кызы Сагидэ АбуБэкер Сэйдэш углына никахландырылды

Кыз тарафындан: эткэсе Судияр Ризван углы

кияу тарафындан: узе АбуБэкер Сэйдэш

Шэхидлэр:

1.АбдельХалик Алюк углы

2.Усман Фэйзулла углы

 

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Кнэгин уязе Камка иленен Дэулэтбай Али углынын кызы Азизэ Шоба илендэге Убэйдулла Нимэтулла углына никахландырылды

Кыз тарафындан: хатын Азизэ Дэулэтбай кызы

 кияу тарафындан: Убэйдулла Нимэтулла

Шэхидлэр:

1.Ниязбай АбуБэкер углы

2.Умэр МухаммэдРахим углы

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Ихсан Хасян углынын кызы Фатиманы МухаммэдРахим МухаммэдРахим углына никахландырылды

Кыз тарафындан: 1. агасы Мэулет Ихсан углы

кияу тарафындан :эткэсе МухаммэдРахим АбдерРашид углы

Шэхидлэр:

1.Ризван Усман углы

2.Мухаммэджан Абу Бэкер углы

Мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

 

51 нче бит

Умершие за 1869г

(Исеме танылмый) Абдеррашид углы

Июньнен 10 яумендэ

50 яшендэ

Салиха Нурмухаммэд кызы

Августнын икенче

15 яшендэ

Самирхан Сэубэн углы

Гыйнварьнен икенче

2 яшендэ

Жэмбэй Хосэен кызы

Сентябрьнен 14 нче яумендэ

40 яшендэ

Зулькарнэй Дэмин углы

Сентябрьнен 22

75 яшендэ

Мазлумэ Ихсан кызы

Октябрьнен 27

23 яшендэ

Салахеддин МухаммэдСабир углы

Декабрьнен 19 нчы яумендэ

5 айлык

Мэхэллэ имамы мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Умершие в 1869г.

51 нче бит

Азизбай Нимэтулла углы

Гыйнварьнен 2

Оч яшендэ

Самирхан Сэубэн углы

-----«-----

Ике яшендэ

Тимербай Нуреддин углы

Гыйнварьнен 3

Бер яшендэ

Фатима Хабибулла кызы

Гыйнварьнен 4

----«-----

Шэрэфеддин Шэмседдин углы

Гыйнварьнен 8

----«-----

МухаммэдРахим Нимэтулла углы

Гыйнварьнен 24

Илле яшендэ

Ниязбай Хасян углы

Гыйнварьнен 27

35 яшендэ

Абденнаср Хамурза углы

Гыйнварьнен 19

Йитмеш яшендэ

Хабибэ (исеме танылмый) кызы

Мартнын 3

75 яшендэ

АбдельЖаббар АбдесСаттар углы

Мартнын 14

16 яшендэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэулет Мухаммэджан углы

Мартнын 24

Бер яшендэ

Салиха Маулихан кызы

Мартнын 4

35 яшендэ

Эндэржан Сэубэн углы

Мартнын 9

Бер яшендэ

Сейфеддин Эмин углы

Июньнен 7

40 яшендэ

Ихсан Эмин углы

Июньнен 19

35 яшендэ

Мэхэллэ имамы мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

Умершие в 1869г. Продолжение.

52 нче бит

Курмай Абдеррашид углы

Июньнен 10 яумендэ

50 яшендэ

Салиха Нурмухаммэд кызы

Августнын икенче

Унбиш яшендэ

Самирхан Сэубэн углы

Гыйнварьнен икенче

Ике яшендэ

Жэмбэй Хосэен кызы

Сентябрьнен 14 нче яумендэ

Кырык яшендэ

Зулькарнэй Дэмин углы

Сентябрьнен 22

Йитмеш биш яшендэ

Мазлумэ Ихсан кызы

Октябрьнен 27

Егерме оч яшендэ

Салахеддин МухаммэдСабир углы

Декабрьнен 19 нчы яумендэ

5 айлык

Мэхэллэ имамы мулла Ишмухаммэд Узбэк углы

53 нче бит

Рожденные в 1869г.

Вужудэ килгэн кемсэлэр хаккында

Ир Дэулэтбай

Гыйнварьнен эввэлендэ

Атасы игенче АбдельВэли эмин углы

анасы ФахриЖамаль (Фатхижамаль) Сейфулла кызы

Кыз Биби Айшэ

Гыйнварьнен 4

Атасы Муса Сейфелмулук углы

анасы Фэйрузэ Якуб кызы

Кыз Махубжамаль

Гыйнварьнен 29

Атасы МухаммэдШакир Хамид углы

анасы БибиАйшэ АбдельМэжид кызы

Ир Азизбай

февральнен эввлендэ

Атасы Иззэтулла Салих углы анасы

Мархаба Саид кызы

Кыз Гэухэр

Мартнын 4

Атасы МухаммэдЮсуф Ризван углы

 анасы Бибисалимэ СаидЖафар кызы

Кыз Биби Сажидэ

Мартнын 12

Атасы Мухаммэдшэриф Ихсан углы

 анасы Азирэ (Азизэ) Айнеддин кызы

Кыз Биби Зарифэ

Мартнын 14

Атасы МухаммэдРахим Хабибулла углы анасы Биби Фатима Ахсян (Ихсан) кызы

Ир Корбанали

Апрельнен 4

Атасы Токтар Хамид углы

анасы Назлубикэ Хасян кызы

Ир Камаледдин

Июньнен 4

Атасы Садреддин Назир углы

анасы Махбубэ Салават кызы

Ир Мэулед

Июньнен 9

Атасы Токтар Хамид углы

анасы Камилэ Абзан кызы

Ир Мостафа

Июньнен 14

Атасы Айнеддин Хосэен углы

анасы Биби Фатима (исеме танылмый) кызы

Кыз Хабибжамаль

Июньнен 12

Атасы Шахмирза Ризван углы

 анасы Айнежамаль …яр кызы

Ир Дэулэтбай

Июльнен эввлендэ

Атасы ХужаАхмэд Ихсан углы

анасы Биби Шэрифэ …лихан кызы

Ир Бэдреддин

Июльнен 9

Атасы МухаммэдЮнус Жудихан углы

анасы Салиха Садик… кызы

Кыз Хайрибэ

Июльнен 14

Атасы Камаледдин Тэминдэр углы

анасы Фэтхия Ниязбай кызы

 

54 нче бит

Ир Самирхан

Июльнен 25

Атасы МухаммэдЮсуф Захид углы

анасы Нурбикэ (исеме танылмый) кызы

Ир Хайреддин

Августнын эввлендэ

Атасы Низамеддин Абделькэрим углы

анасы Гельузем …яр кызы

Ир Хайреддин

Августнын 4

Атасы Абдеррахим Молеквугар углы

Назлубикэ Амирхан кызы

Ир Салахеддин

Сентябрьнен эввэлендэ

Атасы Сиражеддин Тэминдэр углы

 анасы Фэтхижамаль Салим кызы

Кыз Биби Айшэ

Сентябрьнен 4

Атасы Бернияз Исмаиль углы

 анасы Мэймунэ (исеме танылмый) кызы

Кыз Хадичэ

-----«------

Атасы МухаммэдШакир Эмин углы

 анасы Айнежамаль Ибрахим кызы

Ир МухаммэдШакир

Сентябрьнен 9

Атасы Хабибулла Убэйдулла углы

анасы Зулкира Нимэтулла кызы

Ир Бэдреддин

-----«------

Атасы Батырбай Убэйдулла углы

анасы Бэдрижамаль Жудихан кызы

Ир МухаммэдШакир

Сентябрьнен 19

Атасы Убэйдулла Юнус углы

анасы Сахибжамаль Умидбай кызы

Кыз БибиАйшэ

Октябрьнен ээвлендэ

Атасы Шэрэфеддин Тэминдэр углы

анасы Фэрхижамаль Эхтэм кызы

Кыз Гэухэр

Октябрьнен 2

Атасы МухаммэдАлим Абдеррашид углы

анасы Минвар АбдельЖэлиль кызы

Ир Сэубэн

Октябрьнен 4

Хайреддин Ниязбай углы

анасы Бэдрихан Хабибулла кызы

Ир АбдельКэрим

Октябрьнен 9

Абдухан Рахматулла углы

анасы Сылубикэ Салих кызы

Ир Нуреддин

Октябрьнен 19

Атасы МухаммэдШакир Курмэт углы

анасы Халимэжан Рахим кызы

Во-/о Зариплар

Ир ШахАзам

Октябрьнен 24

Атасы …шияр Вэлид углы

анасы Мэржан Ахсян кызы

Кыз Камилэ

-----«------

Атасы Ахсян Сэлим углы

 анасы Малихан Эхтэм кызы

Ир МухаммэдЗариф

Ноябрьнен 4

МухаммэдЮнус Али углы

анасы Хабибжамаль Умидбай кызы

 

55 нче бит

 

Ир Арифулла

Ноябрьнен 22

Атасы Азизбай Ниязбай углы

 анасы Катия Альбай кызы

Ир МухаммэдШакир

Декабрьнен 9

Атасы МухаммэдЗакир Минлебай углы

анасы БибиАйшэ Абдеррахим кызы

Кыз МэймунэБэну

Декабрьнен 23

Атасы Нуреддин Абдессалям углы

 анасы БибиФатима Рахим кызы

Ир Эбу Бэкер

-----«------

Атасы Ишнияз Жудихан углы

анасы Кадимэ (атасынын исеме курсэтелмэгэн)

Ир МухаммэдШакир

-----«------

Атасы Нуреддин Сахибкол углы

 анасы Мэрьям Абзан кызы

Кыз Бадиальжамаль

Декабрьнен 30

Атасы Хайреддин Зэйнеддин углы

анасы Айнежамаль Жамлихан кызы

Мулла Хамид АбдульМэжид углы

 

 

3 февраля 2012г.

 Проджолжение. Браки,роды,смерти,разводы за 1869-1870гг. (56-60 битлэр).

 Многие из этих определены по родам, по фотофрагментам.

 56 бит

1869г.

Тимербулат (исеме танылмый) углынын кызы Биби Фазыйлэ никахландырылды Иззэтулла Нимэтулла углына кыз 23 яшендэ кияу 22 яшендэ

Кыз тарафындан эткэсе Тимербулат (исеме танылмый) вэли вэкил булды

кияу тарафындан кардэше (исеме танылмый) Салават углы вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Ишнияз Шамрут углы

МухаммэдШакир (исеме танылмый) углы

Мулла Хамид АбдельМэжид углы

АбдельМэжид (исеме танылмый) углынын кызы Гельсэидэ никахландырылды Ишнияз Ихсян углына кыз 24 кияу 27 яшендэ

Кыз тарафындан тугмасы Мэулед АбдельМэжид углы вэли вэкил булды кияу тарафындан узе асыл вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Токтар Хамид углы

Указный муэззин Айнеддин Сейфулла углы

Мулла Хамид АбдельМэжид углы

Ибрахим Ха… Продолжение »

© ng1870